İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi I-V. Cilt (Takım Satılmaktadır), 2013

₺242.00 ₺145.20
  • Yazar: Hâmit Zübeyr KOŞAY, M. E. Zarif ORGUN, Sadi BAYRAM, Erdoğan TAN
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751626813
  • Barkod : 9789751626813
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

I.Cilt (1. Kitap)
Önsöz
Hamit Zübeyr Koşay'ın Kaleminden
Giriş
Türk Kazı Tarihi İle İlgili Kısa Bir Kronoloji
Arkeolojik Kazıları Etkileyen Etkenler
Türk Arkeolojik Kazı ve Müzecilik Tarihimizde İlk Devir
Anadolu
Bizanslılar
Türk Eserleri, Orta Çağ Araştırma ve Kazıları
Türkiye'nin Etnografyası ve Folklor Değerleri
Yurdumuzda Kurulan Enstitüler
Osmanlı Devleti'nde İlk Uyanışlar
Hafriyat ve Müzecilik Tarihimizde II. Devir
Müze-i Hümayun Şubeleri
Sanayi-i NEfise MEktebi ve Müze-i Hümayun'dan Ayrılışı
Müze-i Hümayundan İslam Sanatları Kurma Fikri
Dağınık Eserlerin Müzeye Alınışı
Yeniçeri ve Etnografya Müzesi Kurulması Teşebbüsü
Askeri Müze Kurma Fikri
Teberrular
Müze-i Hümayundan Dışarı Verilen Hediyeler
Mübadele
Tahribat ve Yağma
Osmanlı Döneminde Define Arama Konusundaki Resmi Yazışmalar
Kurtuluş Savaşından Sonra Müzelerin Milli Hükümete Bağlanması, Müze Adının Değiştirilmesi

I.Cilt (2. Kitap)
Önsöz
Türkiye Kazılar Tarihinde Üçüncü Devir, 1923 Cumhuriyetin İlanından Sonraki Durum: İlk Yabancı Kazı Kronolojisi
Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Yapılan Yabancı Kazı Kronolojisi
Ataürk Dönemine Ait Bazı Kararnamelerden Örnekler
Selçuk ve Beylik Sanatını Tanıtan Prof. Dr. Albert Gabriel'in Orjinal Mektupları
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz'ün Mektupları
Bazı İlim Adamlarının Muhtelif Mektupları
Almanya'dan Gelen Tabletlerin Teslim Tutanağı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsaadesi İle son 3 Yıl İçinde Ülkemizde Yapılan Kazıların Listesi
Eski Eserler Konumuzla İlgili Çeşitli Kanunlarımız
1322 (1906 M.) Yılında Değiştirilen Asar-ı Atika Nizamnamesi
Tevhid-i Tedrisat Kanunundan
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilcümle Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun
1580 Sayılı Belediye Kanunu
Anıtlarımızı Devlet Daireleri Arasında Taksim Eden Kanunlar
Müze ve Rasathane Tekilat Kanunu
Gömülü altın Bulacaklar 1905 Numaralı 31.12.1931 Tarihli Kanunun 1. Maddesi Son Fıkrasına Tevfikan %50 Nispetinde İkramiye Verilmesi Hakkında Kararname
Yüzbin Altın ve Bundan Fazla Altın, Gümüş ve Hulliyat Bulacaklara Verilecek İkramiye Hakkında Kararname
Gömülü Altın ve kıymetli Şeyler Bulacaklara Verilecek İkramiye Hakkında Kararname
Müze ve Rasathane Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadili ve Bu Kanuna Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
La Haye'de 14 Mayıs 1954 Tarihinde İmzalanan "Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme" İle Bu Sözleşmenin Tatbikatına Ait Tüzük, Protokol ve Kararlara Katılmamızın Uygun Bulundupu Hakkında Kanun
Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne Devrine Dair Kanun
Eski Eserler Kanunu
Dünya Kültürel ve Doğla Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulundupu Hakkında Kanun
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Kıyı Kanunu
Mezarlıkların Korunması Hakkında 3998 Sayılı Kanun
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Buundupu Hakkında Kanun
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
Indeks

II.Cilt
Önsöz
Giriş
1. Bölüm
2. Bölüm
3. Bölüm
4. Bölüm
5. Bölüm
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
Indeks

III.Cilt
Önsöz
Giriş
Özetleri Sunulan Belgelerin Osmanlıcadan Latin Harflerine Çevirileri
Adem Kilise Karyesi
Bozcada
Girit
İstanköy Adası
Kavala
Kıbrıs
Lankaza (Selanik)
Lindos
Maronya
Midilli
Pesarau
Rodos
Sedes
Semadirek Adası
Sisam
Soruyiç
Taşoz
Topçular İstasyonu
Trablusgarp Gaurenia
Trablusgarp Humus-Lide
Trablusgarp Karakaş
Trablusgarp Sireanik
Tırnova
Yalımlı
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
Indeks

IV. Cilt
Önsöz
Giriş
Belgelerden Özetler
Alfabetik Sıraya Göre Belgelerden Örnekler
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
Indeks

V. Cilt
Önsöz
Giriş
Belgelerin Özetleri İlie İlgili Açıklamalar
Belgeler
Abbasi Altınları
Babil Hafriyatları
Ahimer Kazısı
Irak-Bismaye Hafriyatı
Irak-Uruk Kazısı
Irak-Kale-i Şarkat Kazısı
Küfe Hafriyatı
Mahmudiye
Irak-Sippare Kazısı
Koyuncuk Kazısı
Samarra Kazısı
Irak-Şuruppak Kazısı
El Cezire
Kut-El-Amara ve Şad El Hamr
Irak-Telo Kazısı
Irak-Horsaabad Kazısı
Irak-Asur Kabartma Resmi-Tıglatpılazar Devri
Tell-El İbrahim
Irak Muhtelif Hafriyat ve Eski Eserler Hakkında Bazı Belgeler
Suriye-Filistin-Kudüs Eriha Kazısı
Kudüs ve Civarında Yapılan Hafriyatlar
Kudüs Sahratullah Hafriyatı
Filistin-Kudüs-Gazze Kazası, Tell-Ül Hiş
Suriye-Filistin Tell-El Cezire Kazısı
Suriye-Filistin Harbet-Ül-İclan Kazısı Kudüs Sancağı-Gazze Kazası
Suriye-Filistin-Kudüs-Silvan Hafriyatı
Suriye-Filistin Tell-El Mütesellim Kazısı
Suriye-Filistin Sebastiye Hafriyatı
Suriye-Filistin Tell Tainak Hafriyatı
Filistin-Lübnan-Beyrut-Kadeş Tell-i İbrahim Hafriyatı
Suriye-Filistin-Baalbek Kazısı
Suriye-Filistin Sur-Sayda Hafriyatı
Suriye-Filistin Tell Halef Kazısı
Suriye-Filistin Tedmir Kazısı
Suriye Maşatta Hafriyatı
Orta Doğu Eski Eserleri ve Kazıları Hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Bulunan Genel Bazı Belgeler
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
Indeks

---
Yazarlar:
Hâmit Zübeyr KOŞAY
M. E. Zarif ORGUN
Sadi BAYRAM
Erdoğan TAN