İletişim +90 312 267 16 11

Gürcistan Tarihi, 2003

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Erdoğan MERÇİL (Notlar ve Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751615410
  • Barkod : 9751615410
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

ESKİ ÇAĞLARDAN 1212 YILINA KADAR
SUNUŞ (Yayına Hazırlayanın Notu)
BROSSET'İN KISA HAYAT HİKÂYESİ
HRAND D. ANDREASYAN'IN KISA HAYAT HİKÂYESİ
BROSSET'İN ÖNSÖZÜ

I ESKİ ÇAĞLAR DEVRİ


GÜRCİSTAN TARİHİ
HAZARLARIN AKINLARI
MAKEDONYALI İSKENDER'İN GÜRCİSTAN'A GİRMESİ

1. İlk Kartli Kralı (M.Ö. 302-307, 65 Yıl) Kartoslu Parnavaz'ın hayatı
2. İkinci Kartloslular Kıralı, Parnavaz'ın oğlu Saurmag (M.Ö. 237-162; 75 sene)
3. Üçüncü kıral Saurmag'ın damadı Nemrûdlu Mirvan I (M.Ö. 162-112; 50 yıl)
4. Dördüncü kıral Nemrudlu Mirvan I'in oğlu Farnajom (M.Ö. 112-93; 19 yıl)
5. Beşinci kıral Arşak I, Arsasid, Arşak'ın oğlu (M.Ö. 93-81; 12 yıl)
6. Altıncı kıral - Artag Arsasid, Arşak'ın oğlu (M.Ö. 81-66; 15 sene)
7. Yedinci kıral Bartom I, Arsasid, Artag’ ın oğlu (M.Ö. 66-33; 33 yıl)
8. Sekizinci kıral Mirvan II Nemrûdlu, Faranjom'un oğlu (M.Ö. 93-23 veya daha doğru olarak, M.Ö. 33-22; 10 sene)
9. Dokuzuncu kıral Arşak II Nemrûdlu, Mirvan II'nin oğlu (M.Ö. 23-3; 20 sene)
10. Onuncu kıral Aderk, Kartloslu, Kartam'ın oğlu (M.Ö. 2 -M.S. 55; 57 sene)
11. Onbirinci hâkimiyet Farsman I ve Kaos, Kartloslular, Kartam'ın ve Bartom II'nin oğulları (M.S. 55-72; 17 yıl)
12. Onikinci hâkimiyet Farsman I ve Kaos, Kartloslular, Kartam'ın ve Bartom II'nin oğulları (M.S. 72-87; 15 yıl)
13. Onuçüncü hakimiyet Azork ve Armazel, Kartloslular, Farsman I'in ve Kaos'un oğulları (M.S. 87-103; 16 yıl)
14. Ondördüncü hâkimiyet Amzasp I ve Derok Kartloslular, Azork ve Armazel'in oğulları (M.S. 103-113; 10 yıl)
15. Onbeşinci hâkimiyet iyi lâkabı ile anılıp Kuel denilen Farsam II ve Mirdat I, Kartloslular, Amzasp I ve Derok'un oğulları (M.S. 113-129; 16 yıl)
16. Onaltıncı kıral Adam Kartloslu, Farsman II'nin oğlu (M.S. 129-132; 3 yıl) Annesi de (M.S. 132-146; 14 yıl)
17. Onyedinci kıral Farsman III. Kartloslu, Adam’ın oglu (M. S. 146-182; 4 yıl)
18. Onsekizinci kıral Amzasp II, Kartloslu, Farsman III'ün oğlu (M.S. 182-186; 4 yıl)
19. Ondokuzuncu kıral Rev. Arsasid Ermenistan kıralının oğlu ve Amzasp'ın kız kardeşinin oğlu (M.S. 186-213; 27 yıl)
20. Yirminci Kıral Vaçe, Arsasid, Rev’ in oğlu (M.S. 213-231; 18 yıl)
21. Yirmibirinci kıral Bakur I, Arsasid, Vaçe'nin oğlu (M.S. 231-246; 15 yıl)
22. Yirmiikinci kıral - Mirdat II, Arsasid Bakur I'in oğlu (M.S. 246-262; 14 yıl)
23. Yirmiüçüncü kıral Asfagur, Arsasid, Mirdat II'nin oğlu (M.S. 262-265; 3 yıl)

İRANLILARIN GÜRCİSTAN'A GİRMELERİ VE MİRAN'IN CÜLUSU

24. Yirmidördüncü kıral İran kıralının oğlu Husrevli Mirian (M.S. 265-342; 77 sene) )
1.
2. Kıral Mirian'ın ve bütün Gürcistan'ın, annemiz ve havarimiz olan Azize Nino tarafından hıristiyanlığı kabul etmesi
3. Aziz Nino'nun müridi olan rahip Abiatar'ın sözleri
4. Aynı rahip Abiatar'ın Hazret-i İsa’nın entarisine dâir ikinci nutku
5. Azize Nino'nun müridi olan ve Kıral Mirian'ın hıristiyanlığı kabul ederek Azize'ye tâbi oluşunu, haçın diktirilişini, kiliselerin inşa edilişini ve bu vesile ile vuku bulan mucizeleri gözleriyle görmüş ve yazmış olan Sidonia’nın hikâyesi
6. Kiliselerin inşasına dâir aynı Sidonia’nın hikâyesi
7. Mukaddes Haç'ın Dikilmesi
8. Nino'ya Gürcistan kıralına ve bütün Gürcü milletine hitaben Roma patriği ve Branc kıralı tarafından yazılan mektup
25'inci kıral Bakar I - Husrevli Mirian'ın oğlu (M.S. 342-364; 22 yıl)
26'ncı kıral Mirdat III, Husrevli, Bakar I'ın oğlu (M.S. 364-379; 15 yıl)
27'nci kıral Varaz - Bakar (veya Bakar II), Husrevli, Mirdat III'ün oğlu (379-393; 14 yıl)
28'inci kıral Trdat, Husrevli, Varaz - Bakar'ın kayınpederi (393-405; 12 yıl)
29'uncu kıral Farsman IV Husrevli, Varaz - Bakar'ın oğlu (405-408; 3 yıl)
30'uncu kıral Mirdat IV, Husrevli, Farsman'ın kardeşi (408-410; 2 yıl)
31'inci Kıral Arçil I, Husrevli, Mirdat IV'ün oğlu (410-434)
32'nci kıral Mirdat V, Husrevli, Arçil'in oğlu (434-446; 12 yıl)
33'üncü kıral Vahtang I (Gergaslan), Husrevli, Mirdat V'in oğlu (446-499; 53 yıl)

1.
2. Oset'e karşı sefer hazırlıkları
3. Vahtang ve Tarhan dövüşü
4. Burada, Vahtang ile kendisi tarafından öldürülen Osset Bakatar'ın dövüşü hikâye edilir
5. Vahtang’ın Bizans ülkesine seferi
6. Vahtang ve Bizans generali Palekartos'un çarpışması General'in, kıral tarafından öldürülmesi
7. İranlıların Vahtang Gorgasal ile harp etmek üzere Gürcistan'a gelmesi; Vahtang’ın onları mağlup etmesi
8. Kıral Vahtang -Gorgasal'ın, Hintliler, Sindliler, Abaşlar ve Cürcanlılara karşı İran kıralına yardım etmesi ve bütün bu milletlere galip gelmesi
9. Kıral Gorgasal'ın Hindistan'a girmesi ve bu memleketi zapt etmesi
10. Kıral Vahtang’ ın Sind'e girmesi ve orada zafer kazanması

MESEL (Parabole)

11. İran kıralı ve Vahtang - Gorgasal'ın Abazlar memleketini ele geçirmesi
12. İranlılar'ın, Vahtang Gorgasal'a karşı harp etmek üzere Gürcistan'a girmesi Vahtang’ın İran kıralının oğlu Bartam'ı öldürmesi

34'üncü kıral, Daçi, Vahtang'ın oğlu, Husrevli (499-514; 14 yıl)
35'inci kıral, Husrevli Bakur II, Daçi’nin oğlu (514-528; 14 yıl)
36'ncı kıral, Husrevli Farsman V, Bakur II'nin oğlu (528-542; 14 yıl)
37'nci kıral, Husrevli Farsman VI, Farsman V'in kardeşi (542-557; 15 yıl)
38'inci kıral Bakur III, Farsman VI'ın oğlu, Husrevli (557-570; 13 yıl)

II ARAP HÂKİMİYETİ DEVRİ (575-1015) BEŞİNCİ SÜLÂLE BAGRATLILAR İLK VEYA ASIL BAGRATLILAR

Gürcistan eristavlarının 40'ıncı mtavarı Bagratlı Stefanos I. Kuropalates Guaram'ın Oğlu (600-619; 19 yıl)
41'inci Mtavar Adarnase I., Husrevî, Bakur III'un oğlu (619-639; 20 yıl)
42'nci mtavar Stefanos (Stephanos) II, Adarnase I'in oğlu, Husrevî (639-663; 24 yıl)
43'üncü saltanat, Mir ve Arçil II, Mtvar Stefanos II'nin oğullan, Husrevî (663-668; 5 yıl)
44'üncü kıral, Arçil II- Stefanos II'un oğlu ve Mir'in kardeşi Husrevî (668-718; 50 yıl)
Aziz ve Şanlı Gürcistan kıralı Arçil'in Şehadeti
45'inci saltanat, İoane ve kardeşi Cevanşir, Gürcistan mtavarları aziz martir Arçil'in oğulları, Husrevî (İoane 68 ve kardeşi 69 yıl olmak üzere, 718-786, 7)
46'ncı Gürcistan kuropalatesi Aşot, Adarnase'nin, Bagratlı (787-826; 39 yıl)
47'nci kuropalates, Bagrat I, Kuropalates Aşot'un oğlu ve Adarnase ve Guaram'ın kardeşi, Bagratlı (826-876; 50 yıl)
48'inci kuropalates - kıral, David I, Bagrat'ın oğlu, Bagratlı (876-881; 5 yıl)
49'uncu kıral, Adarnase II, Kuropalates kıral David'in oğlu, Bagratlı, (881-923; 42 yıl)
50'inci Sumbat, kıral-kuropalates, David'in kardeşi olup, 958'de ölen Adarnase II'nin oğlu. Bu Subat'ın da tarihte ancak adı geçer
51'inci Ahmak-Bagrat veya David. Halis Bagratlı sülâlesi kırallarının sonuncusu olan bu zat, 994 senesinde ölmüştür

İLÂVE I
49'uncu hâkimiyete ait
T yazmasına göre, birbirine takip eden Bagratlı hanedanı prensleri

İLÂVE II

50'nci kral, Sumbat
51'nci kral, Giorgi'nin oğlu Konstantine, Bagratlı
52'nci kral, Bagrat veya Ahmak-David
50'nci mükerrer Kartli kıralı Konstantine I, Aphazlar kıralı Giorgi II'nin oğlu (923-926; 3 yıl)
52'nci kıral, Bagrat III, kırallar kıralı Gurgen'in oğlu Bagratlı (980-1014; 34 yıl) Keza 52'nci kıral, kırallar kıralı Gurgen, Ahmak denilen (Kartlili) Bagrat II'ın oğlu; Bagratlı (980-1008; 28 yıl)
53'üncü kıral, Giorgi I, Bagrat III'ün oğlu, Aphaz ve kırallar kıralı, Bagratlı (1014-1027; 13 yıl) 267
54'üncü kıral, Bagrat IV, Georgi I'in oğlu, Kartili ve Aphazlar kıralı, Bagratlı (1027-1072; 45 yıl)
N.A. GİORGİ - MTATSMİDEL'İN HAYAT HİKÂYESİ
55'inci kıral, Giorgi II, Kartli ve Abhazya kıralı Bagrat IV'ın oğlu, Bagratlı (1072-1089; 17 yıl)
56. Giorgi II'nin oğlu, Peygamber Davud'un 78'inci neslinden inmiş ve Ağmaşenebeli, yani Bani veya Islahatcı lâkabını taşıyan kırallar kıralı, David'in hayatı. O, Kartli ve Abhazya'nın 56'ncı kıralı olmuştur (1089-1125; 36 yıl)

III. Cilt-B SELÇUKLULAR DEVRİ (1125-1212)
57. 47'nci Gürcistan kıralı David II'in oğlu Bagratlı Dimitri I'nin hayat hikâyesi (1125-1154, 5; 28 veya 29 yıl)
58'inci kıral David III, Kıral Dimitri I'nin oğlu, Bagratlı (1154'de 6 aylık saltanat)
59'uncu kıral Giorgi III, Kıral Dimitri I'nin oğlu ve David III'in kardeşi, Bagratlı (1156-1184; 28 yıl)
60'ıncı kıral, Tamara, Giorgi III'nin kızı, Bagratlı, Allah'ın iradesiyle 6686 dünya, 1156 Milâdî tarihinde tahta çıkmış 63'üncü hükümdar (1184-1211 veya 12; 27 yıl)
Kendi tarihini işte hikâye etmeye başlıyorum:
I.
II. Tamara’nın ilk kocası
III. Tamara’nın ikinci kocası
61'nci kıral, afsar dilinde "dünyayı aydınlatan" manasında olan Laşa lâkabını taşıyan Giorgi IV; kırallar kıralı Tamara’nın oğlu, Bagratlı ( 1212-1223; 10 veya 11 yıl)
İlave Notlar için Faydalanılan Eserler Bibliyografyası ve Kısaltmalar

DİZİN

HARİTA