İletişim +90 312 267 16 11

Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520 - 1566), 2014

₺34.00 ₺20.40
  • Yazar: Prof. Dr. İsmet MİROĞLU
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 8
  • Dil :
  • ISBN : 9789751602299
  • Barkod : 9789751602299
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GİRİŞ

    1. Coğrafi Durumu

2.       Osmanlı fethine kadar Kemah târihine toplu bir bakış

3.       Osmanlılar tarafından fethi

BİRİNCİ   BÖLÜM
NÜFUS VE ARAZİ TAHRÎRLERİ

1— Osmanlı  iktisadî ve içtimaî tarihi bakımından  nüfus

        ve arazi tahrîrlerinin mahiyeti, önemi 

2XVI.   yüzyılda   Kemah   bölgesinde   yapılan  

        tahrîrler ve bunlarla ilgili defterlerin tanıtılması

İKİNCİ BÖLÜM

KEMAH SANCAĞI'NIN OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATINDAKİ
YERİ VE KEMAH'IN İDARECİLERİ

A)İDARÎ TEŞKİLÂT

1   — Erzincan-Bayburd Beylerbeyiliği ve Kemah Sancağı

2   — Rum (Rum-ı hadis) Eyâleti ve Kemah Sancağı

3   — Erzurum Beylerbeyiliği ve Kemah Sancağı

B)KEMAH'IN İDARECİLERİ

1)     Sancakbeyi

2)       Kadı

3)       Subaşı

4)       Muhtesib

5)   Muhzırbaşı ve Muhzırlar

6)   Asesbaşı ve Asesler

7)       Kale idaresi (Dizdar, Kethüda ve kale erleri

8)   Alay-beyleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İSKÂN YERLERİ VE NÜFUS

A)İSKÂN YERLERİ

1— Köyler

2 — Köy ve mezraalann nahiyelere göre dağılışı

a — Kuzey Kemah'a tâbi köyler

b — Güney Kemah'a tâbi köyler

c — Vadivank'a tâbi köyler

d — Orta-il'e tâbi köyler

e — Aşağı-il'e tâbi köyler

f — Kuruçay'a tâbi köyler

g — Dinasor (Değrensor)'a tâbi köyler

h — Diğinlü'ye tâbi köyler

ı — Gercanis (Refahiye)'e tâbi köyler

j — Orçol'a tâbi kösler

k — Güney Erzincan'a tâbi köyler

1 — Kuzey Erzincan'a tâbi köyler

B) NÜFUS

a — Nüfus dağılışı

b — Tahminî nüfus

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

XVI. YÜZYIL TAHRÎRLERİNE GÖRE KEMAH VE ER­
ZİNCAN ŞEHİRLERİ

A)KEMAH

1. Kale

a)   Kale'nin görevlileri

b)   Kale'de mevcud çeşitli savaş malzemesinin envanteri

 

2.          Şehrin Mahalleleri

3.    Tahminî nüfus

4.    Tarihî eserler ve evkafı

B)ERZİNCAN

1.        Şehrin mahalleleri

2.        Tahminî nüfus .-

3.   Tarihî eserler ve evkafı

a — Camiler

b — Mescidler

c — Medreseler

d — Zaviyeler

e — Hankahlar ve hamamlar

BEŞİNCİ BÖLÜM
TOPRAK İDARESİ

1.  Mîri toprak rejimine toplu bir bakış

2.Haslar

a)    Pâdişâh hasları

b)    Sancak-beyi hasları

 

3.         Zeametler

4.    Tımarlar

ALTINCI BÖLÜM
İKTİSADÎ DURUMU

1  — Ziraat ve hayvancılık

2  — Sınaî ve ticarî faaliyetler

3  — Vergiler

 

a)   Reayadan alınan vergiler

b)   Toprak mahsûllerinden alınan vergiler

c)        Ticarî mallar ve bunlardan alınan vergiler

EKLER

I. 922 (1516) tarihli Kemah Kanunnâmesi 

II. 937 (1530) tarihli Kemah Kanunnâmesi

DİZİN