İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Devleti`nin İlmiye Teşkilâtı, 2014

₺22.00 ₺13.20
  • Yazar: İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VIII. Dizi, Sayı: 17
  • Dil :
  • ISBN : 9789751600431
  • Barkod : 9789751600431
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

BİRİNCİ BÖLÜM

MEDRESE TEŞKİLÂTI

İlk Osmanlı Medreseleri

İKİNCİ BÖLÜM

MEDÂRİS-i SEMANİYE, YANİ SAHN-I SEMAN MEDRESELERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MEDRESELERİN DERECELERİ VE TAHSİL MÜDDETLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MEDRESLEREDE OKUTULAN DERSLER

Medreslerde Aşağıdan Yukarıya Okutulan Ders Medreselerde Okutulan Eserlerden Bazılarına Dair Mütelâa

BEŞİNCİ BÖLÜM

SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ

ALTINCI BÖLÜM

OSMANLI MEDRESELERİNDE OKUTULAN DERSLERE DÂİR

YEDİNCİ BÖLÜM

MÜDERRİSLİK İÇİN MÜLÂZEMET VE NEVBET

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MÜDERRİSLİK

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Müderrislik Yolu İçin Bazı Kayıtlar

Müderrislerin İmtihanları

Müderrislikten Kadılığa Geçmek

Medreselrin Bozulması

Yüksek Dereceli Ulema Evladının İmtiyazları

İcazetler

XV. Asrın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Müderrisliği Beratı

XVII. Asır Başlarına Ait Müderrislik Beratı

DOKUZUNCU BÖLÜM

KADILIK

Kadıların Tayinleri

Kadıasker'in Kadı Tayini Buyruldısı

Kadıların Dereceleri

Haremeyn Mevleviyeti

Bilad-i Hames Mevleviyetleri

Mahrei Mevleviyetleri

Devriye Mevâlisi

Kadılar Hakkında Mütemmim Malûmat

İlâm ve Huccet

Şer'i Mahkemelere

Kadıların Beratları

Sakk-ı Şer'ı

Kadı Nâibleri

Arpalık

Kassamlık

Toprak Kadıları ve Mehayif Müfettişleri

ONUNCU BÖLÜM

İSTANBUL KADILIĞI

ON BİRİNCİ BÖLÜM

PADİŞAH HOCALARI

ON İKİNCİ BÖLÜM

KAZASKERLER

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OSMANLIDA NAKİBÜ'L-EŞRAFLIK

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜFTÜLÜK VEYA ŞEYHULİSLÂMLIK

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

HUZUR DERSLERİ

ON ALTINCI BÖLÜM

MAKTUL ŞEYHULİSLÂMNLAR

ON YEDİNCİ BÖLÜM

DİNİ VE HUKUKİ SÂHADA YETİŞEN MEŞHUR İLİM ADAMLARI

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

İLMİYE MESLEĞİNİN ISLAHI HAKKINDA MUHTELİF TARİKLERDEKİ EMİR VE FERMANLAR

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

MÜDERRİSLERLE KADILAR HAKKINDA BİR İCMAL

YİRMİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN ÎLÂNINDAN SONRAKİ MÜDERRİSLİK VE KADILIK TEŞKİLÂTI

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM

İLMİYE RÜTBELER DERECELER

Mevali ve Müdderrislere Dair Kanuni Sultan Süleyman zamanı Vazolunup Tatbik Edilen Kanun

XVII.-XX. Asırlardaki Büyük Mevleviyetler

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM

İLMİYE RÜTBESİNİN MÜLKİ VE ASKERİ  RÜTBELERLE MUADELETİ

İLMİYE TEŞKİLÂTINI YAZARKEN İSTİFADE EDİLEN ESERLER

DİZİN

I. KİŞİ ADLARI

II. YER, KAVİM, DEVLET ADLARI VA TİRİH DEYİM VE TERİMLER

TIPKIBASIMLAR

LEVA I - XVIII