İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar Metin, Tercüme ve Araştırmalar, 2014

₺22.00 ₺13.20
 • Yazar: Osman TURAN
 • Basım Yılı: 2014
 • Basım Yeri:
 • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 32
 • Dil : Türkçe - Farsça
 • ISBN : 9789751600011
 • Barkod : 9789751600011
 • Fiziksel Özellikleri : 199 Sayfa Türkçe - 107 Sayfa Farsça

 • Ürün Barkodu

I. GİRİŞ

II. TAKRİR UL-MANASIB

III. RESMÎ MEKTUPLARA DAİR

 1. Vezirlik Menşûru
 2. Müstevfîlik Menşûrları
 3. Zeâmet Menşûrları
 4. Atabeglik Fermanı
 5. Tercümanlık Fermanı
 6. İşrâf-i Memâlik Menşûrları
 7. İnşâ ve Tuğra Menşûrları
 8. Selçuk ülkesi Avcılık emîrliğine tâyin
 9. Temlîk-nâme
 10. Konya'ya kütüval tâyini
 11. İphtisâp Menşûru
 12. Mûsîkîşinasların tâyini
 13. Kadılık Menşûrları
 14. Müderrislik Menşûrları
 15. Hatiplik Menşûru
 16. Hafızların tâyinleri
 17. Mescid İmamlığına tâyin
 18. Zâviye Şeyhliğine tâyin
 19. Hastahane tabipliklerine tâyin Menşûrları
 20. Seyyidlere dair Menşûrlar
 21. Melik uş-şuarâlık beratı
 22. Sultanın ustadlığına tâyin
 23. Şeyhlere maaş tâyini
 24. Vilâyet İmamlarının vergi muafiyetine ve Halkın ibâdete devamına dair Dîvân emîr-nâmesi
 25. Divâha mensup ikinci derece memurların tâyinine dair örnekler
 26. Nâiblik ve kedthudalık menşûrları

 

RESMÎ MEKTUPLAR VE AHİDNÂMELER

IV. KILIÇARSLAN'IN AĞABEYİ II. İZZEDDİN KEYKÂVUS'A MEKTUBU

a) Mektubun Muhtevası

b) Sultan Hanı Muharebesi

c) Konya'nın kurtuluş

d) İki Sultan arasında temaslar

 

KEMALEDDİN KÂMYARA AİD MENŞÛR

a) Menşurun Muhtevası

b) Kayseri Sübaşılığı

c) Kâmyârın hayatı

d) Kâmyârın Gürcistan Seferi

e) Kâmyârın şahsiyeti

 

CELÂLEDDİN HAREZMŞAH İLE ALÂEDDİN KEYKUBÂD ARASINDA MEKTUPLAŞMALAR

Harezmşahın Keykubâda I. mektubu

Alâeddin Keykubâdın Celâleddin Harezmşah'a I. Cevabı

Celâleddin Harezmşahın Alâaddin Keykubâd'a II. Mektubu

 

VESİKALARIN TARİHÎ EHEMMİYETİ

a) Harezmşah'ın Mektubuna dair

b) Keykubâd'ın Cevabına dair

c) Kaybolmuş diğer mektuplar

d) Hârezmşâh'ın İkinci Mektubuna dair

e) Münasabetlerin gerginleşmesi

 

I. KEYKÂVUS'A AİT ANTALYA FETİHNÂMESİ

a) Fetih-nâmenin Muhtevası

b) Antalya'nın ikinci Fethi

c) Fetihnâmenin gönderildiği hükümdar

 

İZZEDDİN KEYKÂVUS I. İLE KIBRIS KIRALI HUGUES ARASINDA MEKTUP VE AHİDNÂMELER

a) Türkiye - Kıbrıs münasebetlerinin başlaması

b) Keykâvus'la Kral arasında ticarî htaahhütler

c) Taahhüd-nâmelerin hukukî hükümlerine dair

d) Taahhüd-nâmelerden sonraki münasebetleri

 

SELÇUKLULAR İLE VENEDİKLİLER ARASINDA TİCARET MUAHEDELERİ

a) Ticarî münasebetlerin inkişafı

b) Muahede-nâmenin ticarî hükümleri

c) Tazminat veya Devlet  sigortası

d) Selçuklularda para siyaseti

e) Türkiye'deki Lâtin hukukî meseleleri

f) Muahede-namenin diğer hususiyetleri

 • I. İzzeddin Keykâvus ile Kıbrıs Kralı Hugues arasında Mektuplar ve ahid-nâmeler
 • Alâaddin Keykubad ile Venedikliler arasında ticaret muhaedesi

SELÇUK DEVRİNE AİD YENİ İNŞA MECMUALARI

A. AL-TARASSUL VE RAVZAT UL-KUTTÂB:

 1. Eser hakkında
 2. Cimri hâdisesi
 3. Tabib Ekmeleddin
 4. Yeni bir Tarihî isim
 5. Sâhib Ataoğulları
 6. Son Mektuplar

B. SA'DEDDİN MES'UD'A AİD MEKTUPLAR:

 1. Müellif hakkında
 2. Yeni bir Şâir
 3. Sa'deddin Mes'ud'un Sinop hakkında şiirleri
 4. Samsun ve Canik seyahati
 5. Canik hakkında
 6. Mes'ut'un Sultanla münasebeti
 7. Selçuk devrinde bir kadın şâir

C. NÜMÛNELİK İNŞA KİTAPLARI

a) Nüzhed ül-hüttab

b) Kavâıd ur-risâil

c) Gunyet ül-kâtib

D. RÜSÛM UR-RİSÂİL

 1. Eserin mahiyeti
 2. Vâlilik ve Nazırlık fermanları
 3. İğdişlere dair
 4. Kâbızlık vazifesi
 5. ihtisâb işleri
 6. Şer'î makamlar
 7. Halk ve hükûmet münasebetleri
 8. Kölelerin âzâd edilmesi

BİBLİYOGRAFYA

İNDEKS

FARSÇA METİN