İletişim +90 312 267 16 11

Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, 2014

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Halil İNALCIK
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XI. Dizi, Sayı:6
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751607485
  • Barkod : 9789751607485
  • Fiziksel Özellikleri : 248 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖ Z

II. 1444 BUHRANI

B U H R A N i N M E N Ş E İ : Floransa konsili, Union ve Haçlı planı, Sırbistan üzerinde Osmanlı-Macar rekabeti , Ananevi rivayet , Tetkikierin bugünkü durumu, yeni kaynaklar.

BARIŞ  İÇİN İLK TEMASLAR: Belgrad'da Macar kıralı ile ilk temas 8-10, Buda Diet'i ve Osmanlı sulh teşebbüsü, Sırp despotu ve Hunyadi'nin sulh müzakerelerinin açılmasında rolleri, Osmanlı teşebbüsünün hakiki amilleri .

EDİRNE SULH MÜZAKERELERİ VE 12 HAZİRAN E D İ R N E A N L A Ş M A S I: Edirne müzakereleri ve barışı üzerinde Batı ve Osmanlı rivayetleri, müzakerelerin seyri, Güğercinlik meselesi, barış maddeleri, Macaristan'a gidecek Osmanlı elçisi Balta oğlu Süleyman .

S E G E D İ N M U A H E D E S İ M E S E L E S İ: Türk elçisi Segedin­de, Macar Diet'inde barış ve harp taraftarları, Haçlıdonanmasının hareketi (14 Haziran 1444), Venedik, Papa ve V. Alphonse haçlı seferini destekliyorlar, Bizans iınperatoru­nun Macar sarayında ve Karamanoğulları nezdinde teşeb­büsieri, II. Murad Anadolu'da, Şehzade Mehmed Edirne'de, Rumeli'de isyanlar, Edirne'de kargşalık, Şehzade Orhan'ın taht için teşebbüse geçmesi, Segedin'de müzakerelerin seyri, Kıraim yemini mese­lesi, Segedin muahedesi, Haçlı seferi ve muahede­nin çiğnenmesi.

II. FATİH SULTAN MEHMED'İN İLK CULUSU

Mehmed Manisa'da , Alaeddin Çelebi'nin ölümü. II. Murad'm tahttan çekilmesi sebepleri: İzladi savaşı, uelarda muhalefet, II. Murad'ın karakteri , Avrupa ve Anadolu­da sulh siyaseti ve gerileme, lL. Murad'ın Mihalıç'ta tahttan feragati. II. Mehmed'in Culusi tarihi (1444 Ağustos sonları), II. Murad'ın Bursa'da itikara çekilmesi.

III. İSTANBUL'UN FETHİNDEN ÖNCE FATİH SULTAN MEHMED

Haçlılar Rumeli'de, Edirne'de telaş, II. Murad'ın çağırılması, Boğazlarda ilk Osmanlı muvaffakiyeti, II. Murad Edirne'de, başkomutanlık için münakaşa­lar, II. Murad Varna'da, Varna'dan sonra saltanat meselesi, II. Murad'ın Manisa'ya çekilmesi , "İki padişah" ve devlette otorite buhranı, Edirne'de iki rakip partinin teşekkülü , Çandarlı Halil partisi sulhsever, Şahabeddin-Zaganos partisi fütuhatçı, İstanbul fethi fikri, II. Murad'ın Manisa'dan müdahalesi, Halil'in II. Murad'ı tahta getirmek için çalışmaları, yeniçeri ayaklanması (1446), II. Murad Bursa'da, Mora despotu ve Eflak voyvodasının taarruzları, II. Murad'ın Edirne'ye gelişi ve tahta çıkışı (1446 Agustos), Sultan Mehmed Çelebi Sultan Manisa'da, yeni durumun münakaşası, II. Murad'ın ikinci saltanat devresi (Ağustos 1446-3 Şubat 1451) , II. Mehrned'in cullisu, Çandarlı Halil ve Zaganos-Şahabeddin partisi, Anadolu'da Karaman-oğlu ve diğer beylerin taarruzu, Bizans impera­torunun Orhan Çelebiyle tehdidieri, Karaman-oğluyle barış muahedesi, Alaiye'nin terki, Rumeli'ye süratli dönüş, yeni­çerilerin muhalefeti, Rumeli'ye geçiş ve Bizans'a karşı mu­hasematın ilanı , Boğaz-kesen (Rumeli) hisarının inşası, Bizans'ın ve Osmanlı devletinin garp devletleriyle münasebetleri, İstanbul muhasarası üzerinde Çandarlı ve­ muhalifleri arasında fikir ayrılığı, Muhasara esnasın­da buhran: 20 Nisan deniz muvaffakiyetsizliği ve meşveret meclisi, orduda muhalefet  belirtileri, 26 (veya 27) Mayıs toplantısı, umumi taarruz kararı, İstanbul'un fethi , Orhan'ın ölümü, Çandarlı'nın tevkifi, Şahabeddin ve Zaga­nos'un üstün nüfuzları, Çandarlı'nın idamı, Yeniçeri ve ulema arasında hoşnutsuzluk, Zaganos-Şahabeddin gurupu­nun işbaşından uzaklaştırılması.

STEFAN DUŞAN'DAN OSMANLI İMPARATORLUGUNA, XV. ASIR DA RUMELİ'DE ­ HIRİSTİYAN SİPAHİLER VE
MENŞELERİ

Osmanlıların Balkanlarda fütuhatı ve yerli sınıflar hakkında görüşlerin gözden geçirilmesi,, Yıldırım Bayezid'e kadar Osmanlı fütuhatı ve yerli sınıflar, XV. asır tahrir defterlerine göre Rumeli'de Hıristiyan askeri gurup­ları: Tesalya, Makedonya, Sırbistan, Vidin ve dolayları, Arnavudluk, Hıristiyan timarlıların tabi bulunduğu şartlar, menşeleri , Baştina, pronija, Osmanlı timarı, voynukları, Martoloslar ve menşeleri, muaf ve müseııem reaya 177-181, Osmanlı fethi ve İslamlaşma.

V. ZEYİL

İNDEKS

DÜZELTMELER

LEVHALAR