İletişim +90 312 267 16 11

İbni Sina (Şahsiyeti ve Eseleri Hakkında Tetkikler), 2014

₺90.00 ₺54.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 1-2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751629050
  • Barkod : 9789751629050
  • Fiziksel Özellikleri : 1019 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İBNİ SİNA'NIN MİLLİYETİ, HAYATI, FELSEFESİ
İbni Sina: Milliyeti, Hayatı, Kültürü, M. Şemseddin Günalîay 
İbni Sina'nın Felsefî Sistemi, A. Nevzat Ayas 
İbni Sina Felsefesi: Şahsiyet ve Hususiyeti, Metod ve Sistemi, İsmail
Hakkı İzmirli 
İbni Sina ve Mantık, M. Şemseddin Günalîay 
İbni Sina'nın Tabiiyatı, Hilmi Ziya Ülken 
İbni Sina'nın Ruhiyatı, Hilmi Ziya Ülken 
İbni Sina'nın Lâtinceye Tercümeleri, Hilmi Ziya Ülken 
İbni Sina'da Tasavvuf, Mehmet Ali Aynî 
Horasanlı Meşhur Mutasavvıf Ebu Sait Ebül Hayr ile İbni Sina
Arasındaki Mektuplar 
İbni Sina'nın Filozofik Sisteminde Ahlâk, A. Nevzad Ayas, 
Ruhiyat: Mabadettabia, Ahmet Haindi Akseki 
Orta Çağ Felsefesinde Eflâtunculuktan Aristoculuğa Doğru Geçiş,
Ernst von As ter 

İBNİ SİNA TIBBI
İbni Sina Tıbbına Bir Bakış, Akil Muhtar Özden 
"Elkanunu Fittib"dan 
İbni Sina'nın "EledviyetüTkalbiye" Kitabı, Neşet Ömer İrdelp 
Ruh Hekimliği Tarihinde İbni Sina, Fahreddin Kerim Gökalp 
Ruhiyatta İbni Sina, Hayrullah Diker 
İbni Sina ve Osmanlı Hekimliği, Osman Şevki Uludağ 
İbni Sina: Eşşeyhurreis, F. Nafiz Uzluk 
İbni Sina ve Bazı İslâm Tabiplerinin Yabancı Dillerine Tercüme Edilen Eserleri Üstüne Düşünceler 
İbni Sina Akrabadin'i (Kanunun Beşinci Cildi), A. Süheyl Ünver 
Kanun' u İlk Defa Türkçeye Çeviren Tokatlı Hekim Mustafa Efendi ve Tercemesi, A. Süheyl Ünver 
İbni Sina'nın Tıbbî Keşiflerinden Bazıları, Sadi Irmak 
İbni Sina'nın Tıb Müfredatma Bir Bakış, Necmeddin Rıfat Yarar 
Tabip ve Filozof İbni Sina'nın Urologi Sahasındaki Buluşlarından
Sondalar ve İcanî Sistostomi, Saim Erkun 
Les Porte-Flambeau de la Medecine Turque: Leur Personnalite, Prof. Dr. Tricot-Royer 
Türk Tababetinin Alemdarları: Şahsiyetleri, Prof. Dr. Tricot-Royer 
Ibn Sina (Avicenne), Prof. Dr. Gomoiu (Fransızca) 
Bibliographie Medicale Etrangere sur Avicenne (Ibn Sina) 
İbni Sina (Avicenna), Prof Dr. Gomoiu (Türkçe) 

İBNİ SİNA'NIN HEY'ET VE RİYAZİYESİ
İbni Sina'nın Riyaziye ve Hey'et Cephesi, Fatin Gökmen 

İBNİ SİNA FOLKLORLARI VE BAZI PARÇALAR

Şark Folklorunda İbni Sina Hakkında Yaşıyan ve Kaybolan Efsaneler,
A. Süheyl Ünver 
İran Folklorunda İbni Sina, M. Şerefeddin Yaltkaya 
İbni Sina Hakkında Toplamalar, Abdülbaki Gölpınarlı., 
İbni Sina'nın Türkçe Bir Kıt'ası, Kilisli Rifat [Bilge]..- 
İbni Sina'da Türkçe Kelimeler, Saim Erkun 

İBNİ SİNA'DAN TERCEMELER

"İbni Sina"nın "İbni Ebi Usaybia"nın "Tabakat"mdaki Hal Tercemesi,
Tercüme: M. Şeref eddin Yaltkaya 
İbni Sina'nın Basılmamış Şiirleri, M. Şerefeddin Yaltkaya 
Hayy'ibni Yakzan Tercemesi: Birinci Mukaddime, Tercüme: M.
Şerefeddin Yaltkaya 
İkinci Mukaddime 
Hayy'ibni Yakzan'ın Türkçesi 
Hayy'ibni Yakzan (Arapça metin) 
Edviyei Kalbiye: Mukaddime, Tercüme: Kilisli Rifat Bilge 
Edviyei Kalbiye Tercemesi 
Kitapta Geçen Edviyenin Türkçeleri 
Edviyei Kalbiye (Arapça Metin) 
Hüzün Risalesi: Hüzünün Mahiyet ve Sebepleri, Tercüme: Mehmet
Hazmi Tura 
Risale fî MâhiyetiT-Hüzn ve Esbâbuhû (Arapça Metin) 
Yıldızların Gece Görünüp de Gündüz Görülmemesi Hakkında Şeyhürreis İbni Ali Sina'nın Risalesi, Tercüme: Fatin [Gökmen]....

BİBLİYOGRAFYA
İbni Sina Bibliyografyası, Osman Ergin 
I. İbni Sîna'nın Eserleri 
II. İbni Sina'nın Şerh, Tahşiye, Talik, İhtisar ve Terceme Edilen
Eserleri 
III. İbni Sina'ya Ait yazılan, Tercüme Edilen ve Basılan Eserler 

Resimler